ดาวน์โหลดตารางค่าเทอมและค่าธรรมเนียมปี 2023-2024

(ชั้นอนุบาลถึงเกรด 12 โรงเรียนนานาชาติเบซิส พระราม2 กรุงเทพฯ)
ข้อมูลค่าเทอมและค่าธรรมเนียม ภาคผนวก ปีการศึกษา 2023-2024

*ค่าเทอมโรงเรียนนานาชาติเบซิส พระราม2 กรุงเทพฯ

ระดับชั้น ค่าเทอมต่อภาคการศึกษา (บาท) ค่าเทอมต่อหนึ่งปีการศึกษา (บาท)
เตรียมอนุบาล ภาคเรียนที่ 1 240,000 ภาคเรียนที่ 2 270,000 510,000
อนุบาล 290,000 580,000
เกรด 1-5 357,500 715,000
เกรด 6-8 422,500 845,000
เกรด 9-12 487,500 975,000

* ค่าเทอมดังกล่าวครอบคลุมเฉพาะค่าโปรแกรมการสอนหลักเท่านั้น ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมสำหรับหนังสือ อุปกรณ์การเรียน, ค่าสอบ AP, ค่าโดยสารรถโรงเรียน และค่ากิจกรรมเพิ่มเติมตาม

ความสนใจของนักเรียน อาทิ กิจกรรมหลังเลิกเรียน, กีฬา, หรือกิจกรรมทัศนศึกษา ไม่ร่วมอยู่ในค่าเทอมข้างต้น หลังจากชำระค่าเทอมแล้วจะไม่สามารถขอเรียกคืนหรือทำการคืนเงินให้ได้ทุกกรณี

ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ **

ค่าธรรมเนียม ค่าธรรมเนียมเพ่ิมเติมอื่น ๆ (บาท) หมายเหตุ
ค่าสมัครสอบ 5,000 ชำระเมื่อส่งใบสมัคร; ไม่สามารถขอเงินคืนได้
ค่าลงทะเบียน 250,000 เมื่อขั้นตอนการพิจารณาสิ้นสุดลง และมีการออก

หนังสือยืนยันตอบรับเข้าศึกษา ชำระค่าธรรมเนียม

ดังกล่าวเมื่อลงชื่อใน ข้อตกลงการลงทะเบียน; ไม่สามารถขอเงินคืนได้

Waitlist Fee ค่าลงทะเบียนจะทำหน้าที่เป็นค่าธรรมเนียมการเข้าชื่อรอ สำหรับนักเรียนคนใดที่ผ่านการประเมินการรับสมัครและอยู่ในรายการรอของโรงเรียน เมื่อไรสถานที่จะว่าง ค่าธรรมเนียมการเข้าชื่อรอนี้จะถูกโอนและจะทำหน้าที่เป็นค่าลงทะเบียน.
หากที่พักไม่ว่างภายใน 12 เดือนหลังจากขึ้นรายชื่อรอค่าธรรมเนียมการเข้าชื่อรอจะได้รับคืนเต็มจำนวน หรือผู้ปกครองสามารถขออยู่ต่อได้
รายชื่อผู้รอและค่าธรรมเนียมการเข้าชื่อรอจะได้รับคืนในภายหลังหากสถานที่นั้นไม่มีที่ว่าง.
ค่าประกัน*** 100,000 ชำระเมื่อทำการลงทะเบียน;

สามารถขอเงินคืนได้เมื่อเรียนจบหรือลาออก

ค่าบำรุงเทคโนโลยีและสถานศึกษา 22,000/ปี
ค่าขนมและอาหารเที่ยง (ต่อภาคการศึกษา) ㆍเตรียมนุบาล – อนุบาล: รวมอยู่ในค่าเทอม

ㆍ เกรด 1-9: 12,500

ชำระเมื่อทำการลงทะเบียน;

ไม่สามารถขอเงินคืนได้

ค่าหนังสือ (โดยประมาณต่อปี) ㆍ เตรียมอนุบาล – เกรด 5: รวมอยู่ในค่าเทอม

ㆍเกรด 6 เป็นต้นไป: 15,000

ค่าธรรมเนียมหนังสือเป็นการประมาณการขึ้นอยู่กับหลักสูตรที่นักเรียนเลือกเรียน; ไม่สามารถขอคืนเงินได้
ค่าโปรแกรมเรียนภาษาจีน

(หรือภาษาเพิ่มเติมอื่น ๆ ต่อปี)

40,000 ต่อปี

25,000 ต่อภาคการศึกษา

ไม่บังคับและที่นั่งมีจำนวนจำกัด
ค่ากิจกรรมเสริมนอกหลักสูตรและกิจกรรม

หลังเลิกเรียน

ขึ้นอยู่กับกิจกรรม ไม่บังคับ
ค่าโดยสารรถโรงเรียน (ต่อภาคการศึกษา) ขึ้นอยู่กับระยะทาง ไม่บังคับ

**ข้อยกเว้นสำหรับค่าประกัน เมื่อทำการชำระค่าประกันแล้วจะไม่สามารถรียกคืนหรือทำการคืนเงินให้ได้ทุกกรณี ยกเว้นได้รับข้อตกลงคืนเงินตามเงื่อนไขที่กำหนด

***ค่าประกัน 100,000 บาท จะสามารถขอคืนได้เมื่อพ่อแม่ / ผู้ปกครองยืนคำร้องขอเงินคืนเมื่อมีการแจ้งขอออกจากศึกษา เมื่อได้รับการแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 1 เทอม ตามตารางด้านล่าง หรือนักเรียนสำเร็จการศึกษาจาก BASIS

ทั้งนี้อุปกรณ์สื่อการเรียนการสอนต่าง ๆ ต้อง

ได้รับการจัดส่งคืนในสภาพดี รวมทั้งค่าใช้จ่ายผูกมัดระหว่างผู้ปกครองและโรงเรียนต้องได้รับการชำระครบเรียบร้อย

ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัยต้องทำการปิดโรงเรียน หรือในสถานการณ์ไม่พึงประสงค์อื่น ๆ ที่ทางโรงเรียนไม่สามารถคาดการณ์หรือควบคุมได้ จะไม่มีการคืนเงินค่าธรรมเนียมใด ๆ ทั้งสิ้น

ทั้งนี้จำนวนวันที่ทำการปิด โรงเรียนจะได้รับการจัดตารางเวลาการเรียนอีกครั้งหากผู้อำนวยการโรงเรียนพิจารณาว่าจำเป็น เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการเรียนจะดำเนินไปตามวัตถุประสงค์ทางการศึกษา